Fysioterapi for krop & mental sundhed

Når vi udfordres på vores mentale sundhed, påvirkes såvel vores tanker som vores følelser. Vi kan opleve tankemylder, tristhed og et nedsat overskud.

Det kan få os til at reagere med muskelspændinger, smerter, ubehag kropsligt, et overstimuleret nervesystem, træthed, udmattelse, et sårbart sansesystem eller nedsat eller mistet evne til at mærke dele af kroppen.

Vi kan opleve, at den tilstand kommer til at fylde meget i vores liv og påvirker vores aktivitetsniveau og livskvalitet i nedadgående retning.
I psykiatrisk- og psykosomatisk arbejdes der med sammenhængen mellem dine tanker, dine følelser, dine sansninger og dine handlinger.

Fysioterapi for krop & mental sundhed og komplekse og kroniske smerter

Hvis du lever med en langvarig smertetilstand, kan det have fået stor indflydelse på din mentale sundhed.
Smerterne kan være dominerende og have fået for stor indflydelse på, hvad du kan holde til, deltage i og hvordan du kan leve dit liv. Måske har det fået betydning for dit arbejdsliv også. Livet er måske forandret og du mærker, at smerterne også påvirker dig mentalt i negativ retning.

Hvis du primært mærker kroppen via smerte, overdøver de kroppen øvrige signaler og du kommer til at mangle helt basale signaler fra din krop ift hvordan du skal bruge den hensigtsmæssigt og hvordan du skal forvalte din energi. Du kan komme til at overbelaste, øge dine muskelspændinger og en ond spiral med flere smerter kan være i gang.

I psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi arbejder vi med at øge din forståelse for – og håndtering af din smertetilstand.

Fysioterapi for krop & mental sundhed er for:

 • Dig, der kan opleve dig ramt på din mentale sundhed og kan opleve kropslige symptomer, som en reaktion på overbelastning, stress, angst, depression mm, der har medført muskelspændinger, åndenød, indre uro, manglende energi, nedsat overskud, søvnproblemer mm.
 • Dig, der har langvarige, kroniske og komplekse smertetilstande og har brug for hjælp til at forstå dine smerter, hjælp til at arbejde med smertehåndtering og en hensigtsmæssig brug af din krop og forvaltning af din energi.
 • Dig, der ønsker at arbejde med behandling, der kan virke regulerende på dit nervesystem, der giver dig fornyet overskud til at lære nye strategier, som du kan anvende nu og fremad i dit liv.
 • Dig, der ønsker at styrke din mentale sundhed og øge din evne til at håndtere udfordringerne i dit liv nu og i fremtiden.

Målet med fysioterapi for krop & mental sundhed

 • At du kan opnå større kropsbevidsthed og afmystificere dine kropslige reaktioner som fx spændingstilstande i kroppen.
 • At du kan udvikle kropslige strategier, som kan bruges i håndtering af angst, stress/kaos og smerte.
 • At du kan arbejde med kropsbevidsthed i forhold til afgrænsning, jordforbindelse, centrering og åndedræt.
 • At støtte dine relationelle ressourcer og øge sociale kompetencer.
 • At du opøver din evne til kontakt med dig selv samtidigt med at du er i kontakt med en anden/andre (dobbelt opmærksomhed).
 • At træne dig i at kunne sanse kropslige reaktioner ved at tale om det, det du sanser.
 • At skelne mellem hvad mærker du fysisk= kropssansning, som kan knyttes til, hvordan du oplever emotionerne i kroppen= kropsoplevelse.
 • At du opøver din evne til kontakt med dig selv samtidigt med, at du er i kontakt med en anden/andre. Det vil forbedre din indre, ydre og din dobbelt opmærksomhed.

Selve behandlingen Fysioterapi for krop & mental sundhed

Vi arbejder med kroppen, med udgangspunkt i en helheds- og ressourceorienteret tilgang med:

 • At skabe kontakt med kroppen
 • At lytte til kroppens signaler
 • At opleve emotioner i kroppen
 • At skabe udgangspunkt for positive kropslige oplevelser
 • At kombinere den kropslige tilgang med terapeutisk samtale.

Den tilgang kan virke reducerende på de kropslige reaktioner med øget velvære, aktivitetsniveau og livskvalitet til følge. Den tilgang kan påvirke tankerne og følelserne i en mere positiv retning, så den mentale sundhed øges.

Den tilgang bidrager til at give dig en øget indsigt og forståelse for dine kropslige og mentale reaktioner, dine erfaringer med, at kroppen ikke kun rummer smerte, men også muligheden for at skabe ro og velvære og på den måde kan psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi bidrage til en mere vedvarende forandring i dig, din krop og i dit liv.

Der tilbydes såvel individuelle forløb som hold forløb

Individuel forløb:

Et Individuelt forløb starter med en samtale, der omhandler de problemstillinger, du gerne vil have hjælp til.

Der udfærdiges en BAS MQ-E test, som udgangspunkt for at lave fælles mål og plan for behandlingsforløbet.

Hvis du ønsker det, kan der udfærdiges en mere omfattende ressourceorienteret kropsundersøgelse, der kan afdække dine kropslige ressourcer og belastninger, som de viser sig i din muskelspændingstilstand, dine leds bevægelighed, dit åndedræt, din kropsholdning og i dine reaktioner fra dit nervesystem. Den kan give os et meget præcist udgangspunkt for valg af hensigtsmæssig fysioterapeutisk behandling, der skal arbejdes videre med.

Herefter starter forløbet med kropslig behandling som kombineres med samtaler omkring dine tanker, følelser og kropslige reaktioner. I behandlingen kan indgå øvelser fra BBAT, norsk psykomotorisk fysioterapi, afspænding, meditation, Tai chi og terapeutisk samtale.

Det optimale er at komme til kropsbehandling en gang pr uge. Hvor lang behandlingsperioden skal være vurderes individuelt og altid i et samarbejde med dig.

Holdforløb:

 • Er for dig der gerne vil arbejde med din kropsbevidsthed, dit nærvær og det at kunne være sammen med andre mennesker.
 • Er for dig, der gerne vil arbejde med at øge din mentale sundhed og dine kropslige kompetencer.
 • Er for dig, der gerne vil arbejde med enkle og rolige øvelser, der opøver din kontakt med kroppen, dine evne til at bruge din krop hensigtsmæssigt, at frigøre dit åndedræt og dit nærvær med kroppen.
 • Er for dig, der kan lide at arbejde med øvelser, der giver en beroligende og afslappende effekt, øget bevidsthed, fornyet energi, overskud og velvære. Der indgår øvelser fra BBAT- metoden, meditation, Tai chi og samtale

Priser:

Individuelt forløb:

1 gang inkl. BAS MQ-E- test og indledende samtale (varighed 1½ time) 750, – kr.
2. og følgende gange á 1 time 500, – kr.
6 gange á 1 time 2.500,- kr.

Ressourceorienteret kropsundersøgelse, ROK (varighed i alt 3 timer) 1500,- kr.
(Inkl. indledende samtale, undersøgelse, tidsforbrug til udfærdigelse af skriftlig rapport + efterfølgende gennemgang af rapport inkl. konklusion, målsætning og oplæg til behandling/træning)

Holdforløb maks. 8 deltagere:

6 gange á 1½ time 1.500,- kr.
12 gange á 1½ time 2.500,- kr.

Betalingsbetingelser:

MobilePay eller kontant for hver seance.
Holdforløbet betales samlet ved 1. seance.

 • Du kan vælge at kombinere både et individuelt forløb med et holdforløb.
 • Du kan starte i et individuelt forløb og overgå til hold forløb.
 • Du kan vælge et holdforløb og kombinere det med en 1. gang test og indledende samtale.
 • Du kan vælge et holdforløb og kombinere det med en ressourceorienteret kropsundersøgelse alt inkl.
 • Der er forskellige tilskud til behandlingerne, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark.

Booking af tid og eventuelle spørgsmål: Telefon: 30 46 88 30 – e-mail: booking@loevelhelse.dk

Kort om teorien bag Fysioterapi for krop & mental sundhed

Forstås kroppen som en funktionel og sammenspillende helhed. Det betyder i praksis, at enhver undersøgelse og behandling omfatter hele kroppen, uanset hvilke slags symptomer og plager du kommer med.

Lokale kropsforhold ses i sammenhæng med din krop som helhed og i behandlingen beskæftiger sig med, hvordan ændringer et sted skaber ”ringe i vandet” i andre kropsdele og funktioner. Vi kan sige, at kroppen er bærer af dit liv og din historie, dine erfaringer og oplevelser gode som mindre gode. Kroppen udtrykker ikke bare, men regulerer også følelser.

Med kropsholdning, åndedræt, bevægelse og muskelfunktion formidles glæde såvel som sorg og med kroppen bremser vi ubehag, fortvivlelse og sorg. Der er tale om et gensidighedsforhold mellem krop og følelser.

I fysioterapi for krop & mental sundhed arbejdes der med:

Ressourceorienteret fysioterapi der bygger på teori om, at mentale og følelsesmæssige problemer påvirker os kropsligt.
Den ressourceorienterede kropsundersøgelse- ROK der afdækker dine kropslige kompetencer både i forhold til kropslige, mentale og følelsesmæssige ressourcer som belastninger.

Basic Body Awareness Therapy, BBAT er en fysioterapeut fysioterapeutisk metode, der egner sig til både behandling af belastningslidelser, psykisk sårbarhed- og psykosomatiske tilstande, livsstilsygdomme og smertetilstande. BBAT er både velegnet til individuel behandling, holdforløb som forebyggende arbejde.

I BBAT arbejdes der med centrale elementer som at omstille kroppen til en mere en balanceret kropsholdning, en friere vejrtrækning og et øget bevidst nærvær. Der arbejdes med dobbelt opmærksomhed på sig selv samtidigt med, at man kan være i kontakt med andre. BBAT giver plads til selvrefleksion og spejling af vaner og tankesæt.

I BBAT arbejdes med at lægge mærke til oplevelser kropsligt og at sætte ord på oplevelserne. Derudover arbejdes der med en coachende og motiverende tilgang i samtalerne undervejs i behandlingen.

Basic Awareness Scale movement Quality and Experience, BAS MQ-E anvendes og der testes såvel din bevægelseskvalitet og -harmoni, som er et udtryk for den balance, din krop er i under bevægelse, den kontakt og bevidsthed du har til og om dig selv, såvel mentalt som sansemotorisk, og sidst din egenoplevelse af dig selv og din kropsbevidsthed. Der arbejdes med en coachende tilgang og anvendes motiverende og terapeutisk samtale